« منطق فازی»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 “جهان خاكستری است اماعلم  سياه وسفيداست.  مادرباره صفرهاويك هاصحبت می كنيم اماحقيقت چيزی بين آنهاست .  جملات وبيانهای منطق سوری وبرنامه ريزی رايانه همگی به شكل درست يانادرست ،  يك ياصفرهستند. امابيانهای مربوط به جهان واقعی متفاوتند.

هرنوع بيان واقعيت يكسره درست يانادرست نيست. حقيقت آنهاچيزی بين درستی كامل ونادرستی كامل است.  چيزی بين يك وصفر،  يعنی مفهومي چندارزشي و ياخاكستری. حال فازی چيزی بين سياه وسفيد،  يعنی خاكستری است.          (بارت كاسكو)

 درفارسی، فازی به نامهای مشكك وشولای نيزترجمه شده است. شايد اين مثال ازخودپروفسور زاده جالب باشد:

“منطق كلاسيك شبيه شخصی است كه بايك لباس رسمی  مشكی ، بلوزسفيدآهاردار، كروات مشكی ، كفش های براق وغيره به يك مهمانی رسمی آمده است ومنطق فازی تااندازه ای شبيه فردی است كه بالباس غيررسمی ، شلوارجين ، تی شرت وكفشهای پارچه ای آمده است.  اين لباس رادرگذشته نمی پذيرفتند.  اماامروز،  جورديگری است .”

درسال 1965 ، ايرانی تباری بنام پروفسورلطفی عسگرزاده ، معروف به زاده ، استاددانشگاه بركلی آمريكا، درمجله اطلاعات وكنترل ، مقاله ای تحت عنوان Fuzzy Sets منتشرساخت واين مقاله مبنای توسعه وترويج اين نظريه به جهان شد.

مدتهابودكه اوبانظريه سيستمهاسروكارداشت وملاحظه می كردكه هرچه پيچيدگی يك سيستم بيشترشودحل وفصل آن بوسيله رياضيات رايج ، مشكل تر است ولذابه رياضيات ديگری برای حل اين مشكل نيازاست اين رياضيات بايد بتواند ابهام موجوددرپيچيدگی يك سيستم رامدل سازی كندوبامحاسبات خودآن راتحت كنترل ونظارت درآوردورفتارآن راپيشگويی كندوبالاخره درسال 1965 به اين موفقيت دست يافت .

اولين دانشجويی كه درجهان رسما‏دوره دكتری خودرادراين رشته درسال 1972 ميلادی زيرنظرآقای پروفسورزاده به اتمام رسانيدمرحوم ولی ا...طحانی بودكه روحش شادوقرين رحمت باد. ايشان اولين كسی بودكه درايران به تحقيق فازی پرداخت امانهال اين رشته علمی وادبيات آن درايران ودردانشگاه كرمان درسال 1366 كاشته شدهمچنين اولين فارغ التحصيل دكتری رياضی ايران دررشته جبرفازی بود  .

منطق فازی بويژه درصنعت كاربردهای فراوان پيداكرده است.  مثلادر كنترل ، شبكه های عصبی، كامپيوتر، منطق ، تحقيق درعمليات ، شبيه سازی ، رياضيات ، آمار،شيمی ،محاسبات نرم ، هوش مصنوعی ، تجزيه وتحليل داده ها، كشاورزی ، وچندين زمينه ديگر.

البته فازی فراترازاين پيش رفته ودرعلوم انسانی وعلوم اجتماعیوحتی درعلوم قرآنی  نيزكاربردهايی راپيداكرده است .

 حال ببينيم وضعيت تحقيقات فازی دركشورايران چگونه است . درارزيابی جايگاه اين نظريه دركشورما چندنكته قابل ذكراست .

اولا بايدتوجه كردكه سيستم های فازی دردرجه اول دربخشهای صنعتی كاربرددارند. دراينجا  ايران بعنوان كشوری متعلق به جهان سوم بامشكلی ، متشكل ازلزوم جبران بيش ازيك قرن عقب ماندگی صنعتی مواجه نيست ، بلكه باانتخاب استراتژی مناسب توسعه می تواند راهی ميان بر برای توسعه وكم كردن فاصله خودباپيشرفتهای عظيم كشورهای جهان اول رابيابد.

ثانيادرحوزه سيستم های فازی ، ايران پابه پای كشورهای پيشرفته صنعتی بويژه درنظريه پردازی پيش رفته است وتنهامسئله، طرح  انتخاب استراتژی مناسب توسعه است بطوری كه بخشهای اقتصادی درجهت استفاده ازاين برتری نسبی توانمندشوند.

 برگرفته از سايت عصرانه رياضئ

 

/ 0 نظر / 12 بازدید